Valašský Slavín

V přilehlém okolí kostela svaté Anny se nachází malý hřbitov zvaný Valašský Slavín. V dobách svého vzniku v 60. letech 20. stole­tí byl považován spíše za ukázku různorodé podoby historických kamenných náhrobků a litinových křížů, přičemž mimořádnou pozornost budily vel­ké kamenné náhrobky fojtů a valašských portášů instalované u ochozu kostela. Teprve od roku 1969 se prostor začal proměňovat v místo odpočinku významných osobnos­tí, které se zasloužily o rozkvět a povznesení Moravského Valašska – spisovatelů, malířů, národopisných pracovníků, hudebních skladatelů, vědců či sportovců pocházejících nebo působících v našem regionu. Hřbitov byl přejmenován na Valašský Slavín a dodnes slouží jako čestné pohřebiště. Má i svou knižní podobu – „Knihu paměti kraje.“

 

O návrzích na uložení ostatků významných osobností či zapsání do knihy rozhoduje ředitel Valašského muzea v přírodě na doporučení odborné komise zvané „Rada starších.“ Jejími členy jsou osoby různého profesního zaměření požívající obecné vážnosti, s hlubokou znalostí historie, tradic, kultury a společenských poměrů Moravského Valašska.

Statut čestného pohřebiště

Formuláře návrhů

Připravované akce

Aktuálně