Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě

Národní muzeum v přírodě realizuje projekt „Zabezpečení sbírek Národního muzea v přírodě“

  • Celkové náklady na projekt:  31 133 258,-Kč.
  • Projekt je spolufinancovaný z Fondů EHP/Norska částkou 28 019 000,- Kč,
  • tj. 90% celkových způsobilých výdajů.
  • Dofinancování – 10%: MKČR
  • Doba realizace projektu:  01.04.2021 – 30.04.2024

Hlavním cílem Projektu je ochrana sbírkového fondu uloženého v budovách VMP a také ochrana návštěvníků a zaměstnanců. Toho bude dosaženo novými instalacemi a modernizací stávajících systémů protipožární a zabezpečovací ochrany (PZTS, EPS). Tím dojde k významnému snížení rizik poškození a zničení sbírkového fondu požárem, krádežemi a vandalismem. Tato rizika budou dále eliminována pomocí kamerového systému CCTV.

K zajištění plné funkčnosti bezpečnostního systému (nepřetržitého střežení prostor) bude modernizován a doplněn pult centrální ochrany VMP (PCO), který bude sdružovat systémy PZTS, CCTV a EPS a bude napojen na Centrální dohledové pracoviště Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Celkem bude v objektech VMP instalováno 2456 čidel PZTS a 80 kamer CCTV.

Vedlejším cílem Projektu je výchova mladé generace k ochraně kulturního dědictví prostřednictvím interaktivní expozice – „Virtuálního pultu centralizované ochrany“ ve vstupních prostorách do Muzea (objekt Sušák), který umožní zejména mládeži si vyzkoušet funkci operátora a jeho chování v krizových situacích (požár, krádež, vandalismus).

Budou zde představeny základní fyzikální principy detekce jednotlivých událostí, dále způsoby přenosu informací, vhodné prostředky pro hašení různých druhů sbírkových předmětů, zásady první pomoci, postupy při řešení mimořádných situací atp.

Podmínkou schválení dotace na projekt bylo partnerství. Hlavním partnerem je Norské město Roros, které bylo v roce 1980 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO díky souboru unikátních dřevěných staveb, které stojí více než 300 let na svém původním místě. Roros kommune má dlouholeté bohaté zkušenosti s používáním bezpečnostních systémů na ochranu sbírek. Hlavním přínosem tohoto partnerství budou konzultace a přenos zkušeností se zabezpečovacími systémy. Dalšími partnery projektu jsou Český výbor ICOM a Technické muzeum v Brně, které se dlouhodobě zabývá problematikou bezpečnosti a konzervace sbírek. Národní muzeum v přírodě se spolu s Českým výborem ICOM bude podílet na přípravě a organizaci seminářů a dvou mezinárodních konferencí s tématem ochrany sbírek muzeí v přírodě.

 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka