Povinně zveřejňované informace

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ukládá povinnost zveřejňovat následující údaje a dokumenty.
 
1. Název    
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace (NMvP)

2. Důvod a způsob založení        
Národní muzeum v přírodě bylo zřízeno jako příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky na základě Rozhodnutí ministra č. 23/2018. 

3. Organizační struktura
Schéma organizační struktury NMvP 

4. Kontaktní spojení
Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa:
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace 
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Podatelna:
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Úřední hodiny podatelny: po a st 8 – 15.00 hod., út, čt, pá 8.00 -14.00 hod.
ID datové schránky: 8xzf4vx, maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB

Dokumenty v digitální podobě jsou přijímány v NMvP a všech jeho organizačních složkách v těchto datových formátek: pdf, PDF/A, xml, html/htm, txt/csv, rtf, doc/docx, xls/xslx, ppt/pptx, jpg/jpeg/jfif, png, tif/tiff, gif, mpeg1/mpeg2, mp2/mp3. Na technických nosičích dat - přenosných nosičích (CD, DVB, USB flash disk).

Kontaktní údaje na jednotlivé sekce NMvP 

Hanácké muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Muzeum v přírodě Zubrnice
Valašské muzeum v přírodě


Adresa internetových stránek: www.nmvp.cz

5. Bankovní spojení
Česká národní banka, číslo účtu: 138851/0710

6. Identifikační číslo (IČ) 
IČO: 00098604

7. Daňové identifikační číslo (DIČ) 
DIČ: CZ00098604


8. Dokumenty
Zřizovací listinu naleznete zde.
Koncepce rozvoje do roku 2023 naleznete zde.
Výroční zprávy naleznete zde


9. Žádosti o informace
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze podávat:
v tištěné podobě na podatelnu: 
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace 
Palackého 147
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v elektronické podobě na adresu:
muzeum@nmvp.cz

nebo datovou schránkou:
ID datové schránky: 8xzf4vx


10. Příjem žádostí, návrhů a dalších podání
Žádosti návrhy a další podání lze podávat:
•    v tištěné podobě na podatelnu: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
•    v elektronické podobě na adresu: muzeum@nmvp.cz
•    nebo datovou schránkou: ID datové schránky: 8xzf4vx


11. Formuláře
Informace o službách pro veřejnost vč. příslušných formulářů naleznete zde.


12. Předpisy
Hlavními právními předpisy, kterými se řídí činnost VMP, jsou tyto:
•    Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících
•    Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
•    Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
•    Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
•    Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
•    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
•    Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy
•    Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon
•    Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla
•    Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
•    Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
•    Zákon č. 257/2001 Sb., knihovní zákon
•    Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
•    Zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury
•    Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
•    Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek


13. Úhrady za poskytování informací
Sazebník úhrad za poskytování informací naleznete zde.


14. Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

  • 2015

V roce 2015 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

  • 2016

V roce 2016 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

  • 2017

V roce 2017 byla požadována 1 informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
(požadovaná informace, odpověď)

Žádost o informaci

Odpověď

  • 2018

V roce 2018 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

  • 2019

V roce 2019 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999

  • 2020

V roce 2020 byla požadována informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999

Žádost o informaci

Odpověď

  • 2021

V roce 2021 byla požadována informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999

Žádost o informaci

Odpověď

  • 2022

V roce 2022 byla požadovány 2 informace 

Žádost o informaci

Odpověď

Žádost o informaci 2

Odpověď 2

  • 2023

V roce 2023 nebyla požadována žádná informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999


15. Výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. 


Protikorupční program


Boj proti korupci a Protikorupční program


Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka