GDPR

Národní muzeum v přírodě se sídlem Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky, které je jejím zřizovatelem.

Kontaktní adresa správce osobních údajů
Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace
Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČO: 00098604,
telefon +420 571 757 111,
e-mail: muzeum@vmp.cz,               
ID datové schránky: 8xzf4vx
 
NMvP plní funkce muzejní instituce podle ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy, provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj týkající se sbírky muzejní povahy a sbírkových předmětů a prostředí, z něhož jsou získávány sbírkové předměty a šířit výsledky výzkumu a vývoje prostřednictvím výuky, publikování, muzejních výstav a muzejních programů, metodiky nebo převodu technologií.
NMvP zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svou platností ruší směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),(„dále jen Obecné nařízení“) a návaznou legislativou České republiky zákon č. 101/2000 Sb. 


Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů
V rámci zajišťování svých činností provádí NMvP, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:
•    vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na kulturní akce, vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit,
•    vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
•    zajišťování smluvních vztahů,
•    vedení účetní a personální agendy,
•    ochrana majetku, sbírek a bezpečnost osob (monitorovací kamerové systémy)
•    pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.
 
Jaké kategorie Vašich osobních údajů NMvP zpracovává
•    identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého pobytu, případně bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní občanství, sídlo podnikání, IČO; DIČ, rodné číslo, případně číslo občanského průkazu, jsou-li tyto údaje požadovány právními předpisy nebo pro plnění povinností správce smlouvy
•    elektronické kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky
•    osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu,
•    další osobní údaje: údaje poskytnuté subjektem údajů ve smlouvě/dodatku ke smlouvě či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací

Informace o zpracování Vašich osobních údajů:
1.    Právním základem pro zpracování osobních údajů je podle čl. 6. odst. 1 písm. a) Obecné nařízení GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecné nařízení GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
2.    Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uloženo zvláštním právním předpisem.
3.    Při zpracování osobních údajů u NMvP nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
4.    Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
5.    Záznamy z kamerového systému 
Vstupy do jednotlivých areálů VMP, expozic, výstavních a vybraných prostor budov VMP jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.
6.    Vstupy do areálů, kde jsou prostory monitorované kamerovým systémem, jsou zřetelně označeny nálepkou s piktogramem kamery a popisem. Informace o kamerovém systému jsou k dispozici na vrátnici VMP. Vstupem do VMP návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.
7.    Webová prezentace V NMvP muzea používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookie. Cookie umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. NMvP používá tento monitoring pro statistiku přístupů. Tyto informace nejsou předávány třetí straně.

Jaká jsou Vaše práva dle obecného nařízení
Máte právo:
•    odvolat svůj souhlas (vzít jej zpět) se shromažďováním a zpracováváním vašich osobních údajů; odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které město (správce) zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech a v obecném nařízení)
•    žádat o výmaz vašich osobních údajů (právo „být zapomenut“), pokud to neznemožňuje zákon či oprávněný důvod pro zpracování
•    požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů v příp. jejich nesprávnosti či neoprávněnosti jejich zpracovávání nebo osobní údaje nejsou potřebné pro účely zpracování
•    požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje jsou zpracovávány
•    požadovat vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů
•    vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů
•    na opravu vašich osobních údajů (pokud se budete domnívat, že vaše osobní údaje zpracovávané u správce jsou nepřesné nebo neúplné)
•    žádat o přístup k vašim osobním údajům, tyto nechat aktualizovat či opravit
•    na přenositelnost vašich osobních údajů k jinému správci
•    právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů v určitých případech
•    podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů)
Svá práva a požadavky ohledně zpracovávání vašich osobních údajů můžete uplatnit písemným sdělením, předaným nebo zaslaným na výše uvedený kontaktní údaj na správce osobních údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 

Připravované akce

Národní muzeum v přírodě

Úvodní stránka